Ban Giám đốc

BAN GIÁM ĐỐC NHÀ THIẾU NHI TỈNH 

1. Giám đốc

- Họ và tên: Ngô Thị Hoàng Oanh

- Số điện thoại: 0918.411712

- Email: litte_corn2000@yahoo.com 

2. Phó Giám đốc

- Họ và tên: Đào Minh Hòa

- Số điện thoại: 0913.179185

- Email: daominhhoa@ymail.com

3. Phó Giám đốc

- Họ và tên:  Trương Hải Thi

- Số điện thoại: 0918.332534

- Email: dangkhoa150279@gmail.com

 ​

Hình ảnh hoạt động

Lượt truy cập